free counters 
 

MƏQALƏLƏR

1.Görkəmli pedaqoq Qafur Rəşad Mirzəzadə. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı. Bakı, 1989.
2.Uşaq jurnalımızda rus və dünya ədəbiyyatının təbliği. «Müxbir» jurnalı, №8. Bakı, 1989.
3.Yetkinlik. (S.Əhmədovun iki cildliyi). «Azərbaycan» jurnalı. Bakı, 1992.
4. Peyğəmbərin poetik obrazı. Tehran. «Barlıq» jurnalı. 1994; iyun, avqust.
5.Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm. Tehran. «Barlıq» jurnalı, 1994.
6. Batı Trakyalı Fəyyaz Salam. «Türk ədəbiyyatı» məcmuəsi. Yunanıstan, 1995.
7. İran mehriban qonşumuzdur. «Əhli qələm» jurnalı. Tehran. 1995.
8.M.C.Pişəvərinin bədii yaradıcılığı. N.Tusi adına APU-nun filologiya məsələləri. №2. Bakı, 1996.
9. Pişəvəri və bədii tərcümə. Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin filologiya məsələləri. Humanitar elmlər seriyası, №1. Bakı, 1996.
10. Pişəvərinin klassik ədəbi irsə münasibəti. ADPU «Xəbərləri». Humanitar elmlər seriyası, №1. 1997.
11 Pişəvərinin publisistikası. ADPU «Xəbərləri». Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, №2, 1997.
12. Pişəvərinin həyatı və mühiti. ADPU «Xəbərləri». Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, 1997. №1.
13. Pişəvəri və dövrü mətbuat. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi. Bakı, 1997.
14.Pişəvəri.Güney Azərbaycan və ziyalılarımız. «21 Azər» jurnalı, 1998.
15. Pişəvərinin müəmmalı ölümü. «Azərbaycan» jurnalı, 1999.
16. Pişəvəri həyatı və yaradıcılığının qısa xülasəsi. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi. Bakı, 2001.
17. Pişəvərinin ilk məhsulları. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi. Bakı, 2001.
18. M.C.Pişəvərinin uşaqlıq və gənclik illəri. Əmək fəaliyyətinin Bakı mərhələsi. AMEA Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyinin əsərləri. Bakı, 2002.
19. Cənubi Azərbaycan poeziyasında ictimai motivlər. Azərbaycan MEA «Elmi xəbərlər». 2006.
20. Mənəvi dəyərlərimizə yenidən qayıdaq. Azərbaycan Dillər Universitetinin konfrans materialları, 2006.
21. “Qafur Rəşad Mirzəzada”. AMİ-nin “Xəbərləri”,N2, 2007.
22 Novruz dini bayram deyil”. İdeal jurnalı. 2008.
23. M.C.Pişəvəri və Azərbaycan demokratik firqəsinin yaranması. «Önər» jurnalı, №2. 2003.
24. Pişəvərinin “Zindan xatirələri”. «Azərbaycan» jurnalı. №11, 2004.
25. Çayoğlunun yaradıcılığı. “Bakı-Təbriz”, 2006.
26. Çağdaş Güney Azərbaycan poeziyası. “Bakı-Təbriz”, №3.
27. “Vətən dili”-keçmişimiz , bu günümüz. AMİ-nin xəbərləri. 2008.
28. Memuarı o realğnıx sobıtıəx proşloqo. “Azərbaycan məktəbi”. 2007.
29. XX əsrin əvvəllərində uşaq ədəbiyyatı uğrunda mübarizə. “Sənətkar” jurnalı.
30. Cənubi Azərbaycan lirikasında ictimai motivlər. Az.MEA “Ədəbiyyat”məcmuəsi. “Elm”. Bakı, 2006.
31. Ədəbi qaynaqlar yeni baxımdan tədqiq edilməlidir. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi. Bakı, 2007.
32. Arzum-arzuların çin olsun. Professor V.Arzumanlı Soraq kitabı. “Qartal”. Bakı, 2007

Məqalələri buradan oxu